Massaved - träflis

MP bolagen importerar massaved från länderna kring Östersjön samt Nordeuropa. Massaveden transporteras med egna s k carrierfartyg direkt till skandinavisk skogsindustri.

Leverans av massaved sker dessutom till vår träflisanläggning i Ystad, där bl a kokfärdig cellulosaflis tillverkas.

Anläggningen i Ystad har två tillverkningslinjer, utrustade med var sin barknings-
trumma och flistugg.

Här tillverkas även flis avsedd för värmekraftverk.

Kontaktperson:
Flisförsäljning:
Driftansvarig: Emil Persson 0411-130 61